Hea annetuste koguja – Carolin Illenzeeri Fond

Carolin Illenzeeri Fond liitus Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) poolt koostatud Annetuste kogumise hea tavaga. Antud põhimõtted on olulised igale selles valdkonnas tegutsevale organisatsioonile ning oleme nendest lähtuvalt tegutsenud varem ning järgmine neid igati ka tulevikus. Heade inimeste ja ettevõtete poolt fondile annetatud raha on hoitud ja saab alati sihipäraselt kasutatud. Aitäh kõigile praegustele ja uutele annetajatele! Hea tava põhimõtted on leitavad siit.

Toetuste taotlemise kord ja piirmäärad

Carolin Illenzeeri Fondi vahenditest rahaliste ja mitterahaliste toetuste taotlemine ja nende menetlemine toimub vastavalt 12. aprillil 2017 aastal nõukogu otsusega kinnitatud “Toetuste taotlemise korrale”. Väljamakstavate summade piirmäärad kehtestab nõukogu igaks järgnevaks aastaks. Toetuste taotluste kord LISA 1 Toetuste piirmäärad 2019  

Fondi juhtimise põhimõtted ja eesmärgid

Carolin Illenzeeri Fond SA Haridusfondi põhimõtted ja eesmärgid Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fondi 1(edapidi ka CIF) eesmärgiks on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks. Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest selleks, et aidata katta sihtrühma laste koolituskulud ja/või toetada nende huvitegevust. CIF’i allfondiks on Haridusfond. Haridusfondi eesmärk on teenistusülesannete täitmisel langenud või raskelt vigastatud kaitseväelaste laste toetamine nende haridusteel, konkreetselt…

Aruanded

2011 a. majandusaasta aruanne.pdf 2012 a. majandusaasta aruanne.pdf 2013 a. majandusaasta aruanne.pdf 2014 a. majandusaasta aruanne.pdf 2015 a. majandusaasta aruanne.pdf 2016 a. majandusaasta aruanne.pdf 2017 a. majandusaasta aruanne.pdf

Põhikiri

SIHTASUTUSCAROLIN ILLENZEERI FONDPÕHIKIRI1. Üldsätted1.1. Sihtasutus CAROLIN ILLENZEERI FOND patrooniks on Eesti Vabariigi President.1.2. Sihtasutus CAROLIN ILLENZEERI FOND (edaspidi Fond) on eraõiguslik juriidiline isik, mis on asutatud kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.1.3. Fondi nimi on: Sihtasutus CAROLIN ILLENZEERI FOND.1.4. Fondi asukoht on Tallinn, Seedri tn 20, 19012.1.5. Fondi eesmärk on lähtudes hoolivusest, heast tahtest ja tavast ning võimalustest rahaliste vahendite kogumine ja vahendamine Eesti Vabariigi…

Eetikakoodeks

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtuvad vabaühendused Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas. VABAÜHENDUSTE TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED Demokraatlik juhtimine ja…

Fondi loomislugu ja asutajad

Fondi lugu algab 2005 aasta Johannesepäevast (27.detsember), kui kristliku maailmavaatega ohvitseride sõpruskond otsustas, et veendumused ja väärtushinnangud peaksid lisaks sõnadele väljenduma ka tegudes. Aruteludes jäi küllaltki üksmeelselt kõlama seisukoht: heategu peab aitama lapsi nende haridusteel.Kuna sõpruskond oli väike, otsustati konkreetne toetus suunata ühele lapsele, aastasele Carolinile, kelle isa Arre langes teenistusülesannete täitmisel.2006 aasta alguses avati kindlustustootena Carolini koolifond, kuhu sõpruskonda kuuluvad ohvitserid igaaastaselt sissemakseid tegid.Mõte arenes edasi, toetada ka teiste,…

Fondi struktuur

Fondil on üheliikmeline juhatus ja nõukogu liikmed. Nõukogu esimees Vello Väinsalu Nõukogu liikmed Veljo Volt Krista Mulenok Siim Saliste Peeter Kuimet Lauri Kurvits   Fondi juhatuse liige ja tegevjuht, Iti Pällin, iti.pallin@carolinfond.ee  tel. +372 5446 2209

SA Carolin Illenzeeri Fond

Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond eesmärgiks on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks. Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest, selleks, et aidata katta Eesti eest võidelnud kaitseväelaste laste koolituskulud või toetada nende huvitegevust. Carolin Illenzeer on operatsioonil „Iraagi Vabadus“ 2004. aastal langenud vanemveebel Arre Illenzeeri tütar, keda isa nägi vaid üks kord, 2004. aasta suvel pärast Carolini sündi, kui isa…